Privacyverklaring

 Hiscox hecht een groot belang aan de bescherming van uw privacy op het internet. In onze privacyverklaring ("Privacyverklaring") wordt uitgelegd hoe we informatie op of in verband met de Hiscox.be website (de "Site") verzamelen en wat we ermee doen.

Hiscox streeft ernaar uw privacy te beschermen. Deze Privacy Verklaring (deze “Verklaring”) bepaalt de gegevens die we van u kunnen verzamelen en hoe we die informatie kunnen gebruiken. Gelieve deze Verklaring zorgvuldig te lezen. Indien u een website van Hiscox gebruikt, moet deze Verklaring samen met de gebruiksvoorwaarden van de website gelezen worden.

 • Over ons

  Hiscox is een internationale verzekeringsmaatschappij. Wij bieden verzekeringen aan individuen, bedrijven en andere verzekeraars. Wij doen dit zowel door zelf verzekeringen aan te bieden als door verzekeringen bij andere verzekeraars te plaatsen. Wij bieden ook verzekeringen aan aan andere verzekeraars (dit noemt men “herverzekeren”). In deze Verklaring valt herverzekering ook onder het begrip verzekering.

  Om u een offerte en daarna verzekering aan te bieden, en om te kunnen omgaan met claims of klachten die zich zouden kunnen voordoen, is het nodig dat wij gegevens over u verzamelen en verwerken. Dit maakt de relevante Hiscox-vennootschap een “verwerkingsverantwoordelijke”. In deze Verklaring wordt “wij”, “we”, “ons” of “Hiscox” gebruikt om te verwijzen naar:

  Hiscox Syndicates Limited, met ondernemingsnummer 02590623, en met maatschappelijke zetel te Great St Helens, Londen, EC3A 6HX

  Hiscox SA, met ondernemingsnummer B217018 en met maatschappelijke zetel te 35 Avenue Monterey, L-2163 Luxemburg

  Hiscox Assure S.A.S., met ondernemingsnummer 839 081 056, en met maatschappelijke zetel te 49 Avenue de l'Opéra, 75002 75002 Parijs

  Hiscox Assure S.A.S., met ondernemingsnummer (KvK) 72449845, en met maatschappelijke zetel te Arent Janszoon Ernststraat 595B, 1082 LD Amsterdam

  Hiscox Underwriting Group Services Limited, met ondernemingsnummer 04137419 en met maatschappelijke zetel te 1 Great St Helens, Londen, EC3A 6HX

  De specifieke vennootschap die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonlijke informatie wordt vermeld in de documentatie die wij u bezorgen. Bij onzekerheid kunt u ons ook altijd contacteren op het telefoonnummer +32 (0)2 788 26 00, per email op [email protected]. of per post op Bourgetlaan 42 B8, Building Airport, B-1130 Brussels.

 • Over de verzekeringssector

  Verzekeren brengt het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonsgegevens door verschillende verzekeraars op de markt met zich mee, zoals tussenpersonen, verzekeraars en herverzekeraars. Verzekeren is het bundelen en delen van risico teneinde bescherming te bieden tegen een mogelijke gebeurtenis. Om dit te kunnen doen moet informatie, waaronder uw persoonlijke informatie, gedeeld worden onder verschillende verzekeringsmarktdeelnemers.

 • Welke persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken wij?

  De persoonlijke informatie die wij verzamelen zal afhangen van uw relatie met ons. De persoonlijke informatie die wij verzamelen verschilt naargelang u een verzekeringnemer van Hiscox bent, een begunstigde uit hoofde van een verzekeringspolis van Hiscox bent, een persoon die een claim indient, een getuige, een makelaar of een andere derde bent.

  In bepaalde omstandigheden kunnen wij uw “gevoelige persoonlijke informatie” (dat is informatie met betrekking tot uw gezondheid, biometrische gegevens, seksueel gedrag, seksuele gerichtheid, ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond) vragen of ontvangen. Zo kunnen we bijvoorbeeld toegang nodig hebben tot informatie over uw gezondheid om u een offerte te kunnen aanbieden, om uw verzekeringspolis te kunnen aanbieden of om claims die u indient te kunnen verwerken.

  Indien u ons persoonlijke informatie bezorgt over andere personen (bijvoorbeeld leden van uw familie), gaat u ermee akkoord dat u hen op de hoogte zult brengen over de inhoud van deze Verklaring en de vereiste toestemming zult bekomen in overeenstemming met deze Verklaring.

  Gelieve de relevante sectie hieronder aan te klikken voor gedetailleerde informatie over de soorten persoonlijke informatie die we waarschijnlijk over u zullen verzamelen en gebruiken in verschillende omstandigheden.

  • Verzekeringnemer of begunstigde uit hoofde van een verzekeringspolis 

   Deze sectie is van toepassing indien u rechtstreeks bij ons een verzekeringspolis aanvraagt of aangaat (bijvoorbeeld een brandverzekering) of indien u vermeld wordt als een aanvrager of begunstigde uit hoofde van een polis die iemand anders bij ons aanvraagt of heeft (bijvoorbeeld een gebruikelijke bestuurder bij een autoverzekering).

   Waar het verstrekken van informatie wettelijk of contractueel vereist is, zullen wij u dit melden op het moment van verzamelen.

   • Welke persoonlijke informatie zullen we verzamelen? 

    Algemene informatie zoals uw naam, adres, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en verhouding tot de verzekeringnemer (in het geval u zelf geen verzekeringnemer bent).

    Identiteitsgegevens zoals rijksregisternummer, identiteitskaartnummer of rijbewijsnummer.

    Informatie over uw job, waaronder de titel van uw job, uw status als bestuurder of vennoot, uw loopbaan, opleiding en professionele accreditaties.

    Informatie die relevant is voor uw verzekeringspolis, waaronder gegevens van vorige verzekeringspolissen en schadeverleden. Dit zal afhankelijk zijn van het soort verzekering die u bij ons aanhoudt. Indien u bijvoorbeeld een brandverzekering bij ons heeft, kunnen we informatie die verband houdt met uw eigendom verzamelen en gebruiken of indien u indien u een reisverzekering bij ons heeft, kunnen we informatie die betrekking heeft op uw reisplannen verzamelen en gebruiken.

    Informatie die relevant is voor een claim of een klacht die u zou kunnen indienen. Dit zal afhankelijk zijn van het soort claim die u indient. Indien u bijvoorbeeld een claim indient na een verkeersongeval, kunnen wij persoonlijke informatie gebruiken die betrekking heeft op uw voertuig en op gebruikelijke bestuurders.

    Financiële informatie zoals uw bank- en betalingsgegevens en informatie die bekomen werd als gevolg van onze kredietbeoordelingen. Dit kan gegevens bevatten van faillissementsvonnissen, individuele vrijwillige afspraken of andere gerechtelijke uitspraken.

    Informatie (waaronder foto’s) die bekomen werd als gevolg van het nagaan van publiek beschikbare bronnen zoals kranten en sociale mediasites, in het geval wij vermoeden dat er sprake is van frauduleuze activiteit.

    Informatie die we bekomen als gevolg van het controleren van sanctielijsten, zoals deze gepubliceerd door de Verenigde Naties, Europese Unie, UK Treasury, de U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC), en de U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and Security.

    Informatie zoals IP-adres en browsergeschiedenis die bekomen werden door ons gebruik van cookies. U kunt hierover meer informatie bekomen in ons cookiebeleid, dat u hier kunt terugvinden.

    Informatie die bekomen werd tijdens telefoonopnames.

    Uw marketingvoorkeuren en gegevens van uw klantenervaring bij ons.

   • Welke gevoelige persoonlijke informatie zullen we verzamelen? 

    Indien relevant, gegevens over uw huidige of vroegere, fysieke of mentale gezondheidstoestand. Indien u bijvoorbeeld een reisverzekering hebt kunnen wij details nodig hebben over een medische aandoeningen waar u, iemand anders van uw reisgezelschap of enige andere persoon van wiens gezondheid uw reis afhankelijk is, aan lijdt. Dit kan de vorm aannemen van medische rapporten of onderliggende medische gegevens zoals röntgenfoto's of bloedonderzoeken

    In een beperkt aantal gevallen kunnen wij andere gevoelige persoonlijke informatie verwerken, waaronder gegevens inzake uw ras; etniciteit; religieuze of filosofische overtuigingen; politieke meningen; lidmaatschap van een vakbond; of biometrische gegevens; of gegevens inzake uw seksleven of seksuele geaardheid indien relevant voor uw polis of claim. Zo kunnen wij bijvoorbeeld informatie verwerken die verband houdt met uw lidmaatschap van een vakbond indien u een polis aangaat via uw vakbondsorganisatie en kunnen wij informatie verwerken die verband houdt met uw religieuze overtuigingen indien deze relevant zijn als deel van uw medische behandelingen.

    Hoe zullen we uw persoonlijke informatie verzamelen? 

    We zullen informatie rechtstreeks bij uzelf en bij de volgende derden verzamelen:

    de genoemde verzekeringnemer (waar u een begunstigde bent);

    andere derden die betrokken zijn bij het beheer van onze verzekeringspolissen of claims (zoals onze zakenpartners en vertegenwoordigers, makelaars of andere verzekeraars, personen die een claim indienen, verweerders of getuigen van een incident);

    andere derden die een dienst verlenen in verband met onze verzekeringspolissen of claims (zoals onze schaderegelaars, schadebehandelaars, en medische deskundigen);

    publiek beschikbare bronnen zoals internetzoekmachines, nieuwsartikelen en sociale mediasites;

    andere vennootschappen binnen de Hiscox Groep;

    kredietinformatiebureaus;

    instanties en databanken die financiële misdrijven opsporen (zoals voor het vermijden van fraude en het controleren in functie van internationale sancties);

    andere derden die diensten aanbieden om het bestaan van sancties te controleren;

    overheidsinstanties zoals de politie, de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) of de fiscale administraties;

    instanties in de verzekeringssector (zoals Assuralia);

    derden die ons gegevens bezorgen over personen die interesse geuit hebben om meer te horen over verzekeringsproducten;

    in een beperkt aantal omstandigheden, waar toegelaten, privédetectives;

    derden-dataleveranciers (bijvoorbeeld in verband met modelleringsgegevens voor overstromingen, vastgoedonderzoeken en waarderingen);

    externe beheerders en leveranciers die wij aanstellen om ons te helpen bij het uitvoeren van onze dagelijkse activiteiten, inclusief IT-leveranciers, actuarissen, auditors, advocaten, documentbeheerders, leveranciers van diensten voor het beheer van het bedrijfsproces die werden uitbesteed, onze onderaannemers en belastingadviseurs;

    onze eigen websites; en

    geselecteerde andere derden in verband met de verkoop, de overdracht of het van de hand doen van onze activiteiten.

    Waarvoor zullen we uw persoonlijke informatie gebruiken? 

    Wij kunnen uw informatie gebruiken voor een aantal verschillende doeleinden. Elk doeleinde vereist een “rechtsgrond” om uw persoonlijke informatie op die manier te gebruiken.

    We zullen ons op de volgende rechtsgronden baseren wanneer we uw persoonlijke informatie verwerken:

    Wij moeten uw persoonlijke informatie gebruiken om een overeenkomst met u aan te gaan of om een contract dat we met u hebben, uit te voeren. Wij moeten bijvoorbeeld uw persoonlijke informatie gebruiken om u een offerte te bezorgen of om uw verzekeringspolis en andere verbonden producten (bijvoorbeeld juridische kostendekking) aan te bieden. Wij maken van deze rechtsgrond gebruik voor activiteiten zoals uw aanvraag, het beheer van uw verzekeringspolis, het behandelen van claims en het u aanbieden van andere producten.

    Wij hebben een wettelijke of reglementaire verplichting om zulke persoonlijke informatie te gebruiken. Dit is bijvoorbeeld het geval indien onze toezichthouders eisen dat wij bepaalde gegevens van onze betrekkingen met u bijhouden.

    Wij hebben een passend bedrijfsbelang (ook wel “gerechtvaardigd belang” genoemd) om uw persoonlijke informatie te gebruiken. Wij maken van deze rechtsgrond gebruik voor activiteiten zoals het bijhouden van onze zakelijke documentatie, opleiding en kwaliteitsbewaking, en het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en diensten.

    Zulke verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen te beschermen. Bijvoorbeeld, in het geval van een claim met betrekking tot ontvoering.

    U gaf uw toestemming voor het gebruik door ons van uw persoonlijke informatie.

    Wanneer de informatie die we verwerken wordt beschouwd als “gevoelige persoonlijke informatie”, moeten we een aanvullende “rechtsgrond” hebben. Wij zullen ons op de volgende rechtsgronden baseren wanneer wij uw “gevoelige persoonlijke informatie” verwerken:

    We moeten uw gevoelige persoonlijke gegevens gebruiken voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Dit kan gebeuren wanneer we te maken krijgen met een gerechtelijke procedure of zelf gerechtelijke procedures willen instellen of wanneer we een juridische claim onderzoeken die een derde tegen u inbrengt.

    Zulke verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen te beschermen. Bijvoorbeeld, in het geval van een claim met betrekking tot ontvoering.

    U hebt uitdrukkelijk toestemming gegeven voor het gebruik van uw gevoelige persoonlijke informatie.

    Hieronder kunt u verdere gegevens over onze “rechtsgronden” terugvinden, voor elk van onze doeleinden van verwerking.

    Doeleinden van verwerking Rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonlijke informatie Rechtsgronden voor het gebruik van uw gevoelige persoonlijke informatie
    Om controles inzake fraude, kredietwaardigheid en anti-witwas uit te voeren.

    Het is noodzakelijk voor het aangaan of het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst.

    We hebben een relevante wettelijke of reglementaire verplichting.

    Wij hebben een passend bedrijfsbelang (preventie van fraude en andere financiële misdrijven).

    We moeten een rechtsvordering instellen, uitoefenen of onderbouwen.

    U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

    Om uw verzekeringsaanvraag of verlenging te evalueren en u een offerte te sturen.

    Het is noodzakelijk voor het aangaan of het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst.

    We hebben een relevante wettelijke of reglementaire verplichting.

    Wij hebben een passend bedrijfsbelang (om uw verzekeringsaanvraag te beoordelen en het aanvraagproces te beheren).

    U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

    Om uw verzekeringscontract te beheren, inclusief het innen van betalingen en het maken van aanpassingen waar gevraagd of noodzakelijk.

    Het is noodzakelijk voor het aangaan of het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst.

    We hebben een relevante wettelijke of reglementaire verplichting.

    Wij hebben een passend bedrijfsbelang (het beheer van uw verzekeringscontract).

    U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

    Om verzekeringsclaims te beheren.

    Het is noodzakelijk om uw verzekerings- overeenkomst uit te voeren.

    We hebben een relevante wettelijke of reglementaire verplichting.

    Wij hebben een passend bedrijfsbelang (om uw claim te beoordelen en te betalen en het proces hiervoor te beheren ).

    Zulk gebruik is nodig om uw vitale belangen te beschermen.

    We moeten uw gegevens gebruiken voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van onze wettelijke rechten.

    Zulk gebruik is nodig om uw vitale belangen te beschermen.

    U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

    Om fraude en andere misdrijven te voorkomen en te onderzoeken.

    Het is noodzakelijk voor het aangaan of het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst.

    We hebben een relevante wettelijke of reglementaire verplichting.

    Wij hebben een passend bedrijfsbelang (preventie en opsporing van fraude en andere financiële misdrijven).

    We moeten uw gegevens gebruiken voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van onze wettelijke rechten.

    U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

    Om met u te communiceren (inclusief het beoordelen of u een kwetsbaar persoon bent) en eventuele klachten die u zou kunnen hebben op te lossen.

    Het is noodzakelijk voor het aangaan of het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst.

    We hebben een relevante wettelijke of reglementaire verplichting.

    Wij hebben een passend bedrijfsbelang (om u berichten te sturen, klachten vast te stellen en te onderzoeken en ervoor te zorgen dat toekomstige klachten goed worden behandeld).

    We moeten uw gegevens gebruiken voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van onze wettelijke rechten.

    U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

    Om te voldoen aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen.

    We hebben een relevante wettelijke of reglementaire verplichting.

    We moeten uw gegevens gebruiken voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van onze wettelijke rechten.

    U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

    Om betere kwaliteit, training en beveiliging te bieden (bijvoorbeeld door opgenomen of gecontroleerde telefoontjes naar onze contactnummer, of door klanttevredenheidsonderzoeken uit te voeren).

    Wij hebben een passend bedrijfsbelang (om de producten en diensten die we aanbieden te ontwikkelen en verbeteren).

    U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

    Om ons in staat te stellen onze bedrijfsactiviteiten te beheren, zoals door het onderhouden van boekhoudkundige gegevens, het uitvoeren van analyses van financiële resultaten, het gebruiken van informatie om te voldoen aan vereisten voor interne audits en het ontvangen van professioneel advies (bijvoorbeeld belastingadvies of juridisch advies).

    Wij hebben een passend bedrijfsbelang (om ons bedrijf efficiënt te beheren).

    We hebben een relevante wettelijke of reglementaire verplichting.

    We moeten uw gegevens gebruiken voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van onze wettelijke rechten.

    U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

    Voor verzekeringsrisicomodellering en verfijning van producten en prijzen.

    Wij hebben een passend bedrijfsbelang (om de producten en diensten die we aanbieden te ontwikkelen en verbeteren ).

    U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

    Voor de aanvraag en om beroep te doen op onze verzekering.

    Wij hebben een passend bedrijfsbelang (om ervoor te zorgen dat we een passende verzekering doorvoeren).

    We moeten uw gegevens gebruiken voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van onze wettelijke rechten.

    U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

    Voor het uitvoeren van marketinganalyses, klantenopdeling en campagne-planning.

    U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

    Wij hebben een passend bedrijfsbelang (om onze marketingactiviteiten te plannen).

    Niet van toepassing.

    Om marketinginformatie aan u te verstrekken in overeenstemming met uw voorkeuren.

    U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

    Wij hebben een passend bedrijfsbelang (om u geselecteerde berichten te sturen over andere producten en diensten die wij aanbieden).

    Niet van toepassing.

    Om ondernemingen van de groep te kopen of verkopen of om ons bedrijf te herstructureren.

    Wij hebben een passend bedrijfsbelang (om ondernemingen van de groep te kopen of verkopen of om ons bedrijf te herstructureren).

    We hebben een relevante wettelijke of reglementaire verplichting.

    U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

  • Met wie zullen wij uw persoonlijke informatie delen? 

   Van tijd tot tijd kunnen wij uw persoonlijke informatie delen met de andere vennootschappen in onze Groep of met derden. Wij houden uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en delen die enkel met de hieronder genoemde derden voor de doeleinden hierboven uiteengezet.

   Indien u nadere informatie wenst in verband met de doorgifte van uw persoonlijke informatie, gelieve ons te contacteren op de wijze zoals beschreven in sectie 10 hieronder.

   Indien relevant, zullen we uw persoonlijke informatie delen met:

   andere vennootschappen in de Hiscox Groep, met inbegrip van de gevallen waar:

   een van onze groepsvennootschappen uw verzekeringspolis bij een andere groepsvennootschap plaatst;
   een van onze groepsvennootschappen u geen verzekeringspolis kan aanbieden, maar een andere vennootschap u mogelijk kan helpen;
   wij onze eigen verzekering regelen;
   dit nodig is ten behoeve van onze bedrijfsadministratie;
   wij informatie gebruiken voor het voorkomen of opsporen van fraude of andere misdaden; of
   wij binnen onze Groep van vennootschappen informatie moeten rapporteren.

   onze verzekerings- en herverzekeringspartners, zoals onze makelaars, andere (her)verzekeraars of andere bedrijven die optreden als (her)verzekeringsdistributeurs;

   andere derden die helpen bij het beheer van uw verzekeringspolis of claim, zoals schaderegelaars, schadebehandelaars, boekhouders, bedrijfsrevisoren, banken, advocaten en andere deskundigen (waaronder medische deskundigen);

   bedrijven die u bepaalde diensten verlenen zoals rechtsbijstand;

   onze toezichthouders;

   andere verzekeraars;

   instanties voor de opsporing van fraude en andere derden die registers inzake fraudeopsporing beheren en bijhouden (waaronder Datassur (België)) of instanties die onderzoek uitvoeren in gevallen van vermoedelijke verzekeringsfraude;

   de politie en andere derden (zoals banken en andere verzekeringsmaatschappijen);

   andere verzekeraars die onze eigen verzekering verzorgen;

   beroepsorganisaties (zoals Assuralia (België));

   kredietinformatiebureaus en derden die voor ons sanctiecontroles uitvoeren;

   onze externe dienstverleners, zoals ICT-leveranciers, actuarissen, bedrijfsrevisoren, advocaten, documentbeheerleveranciers, uitbesteedde bedrijfsprocesbeheer-leveranciers en belastingadviseurs;

   derden die voor ons onze direct marketing verzorgen (met inbegrip van, bijvoorbeeld, opneming of wissen van uw persoonlijke informatie van onze contactlijsten, het versturen van marketingberichten en de analyse van de antwoorden op onze marketingberichten);

   sociale media (zoals facebook) om marketing uit te voeren;

   geselecteerde derden in verband met de verkoop, de overdracht of het van de hand doen van onze activiteiten; of

   indien noodzakelijk, rechtbanken en andere aanbieders van alternatieve geschillenbeslechting (zoals arbiters, bemiddelaars en de Ombudsman van de Verzekeringen (België)).

  • Derden die een claim indienen in het kader van een verzekeringspolis van Hiscox 

   Deze sectie is van toepassing indien u een claim indient tegen een derde die een verzekeringspolis van Hiscox heeft. Indien u bijvoorbeeld betrokken bent in een verkeersongeval met een derde die bij ons verzekerd is.

   Waar het verstrekken van informatie wettelijk vereist is, zullen wij u dit melden op het moment van verzamelen.

   • Welke persoonlijke informatie zullen we verzamelen? 

    Algemene informatie zoals uw naam, adres, contactgegevens, geboortedatum en geslacht.

    Identiteitsgegevens zoals rijksregisternummer, identiteitskaartnummer of rijbewijsnummer.

    Informatie over uw job, waaronder de titel van uw job, uw status als bestuurder of vennoot, uw loopbaan, opleiding en professionele accreditaties.

    Informatie die relevant is voor uw claim. Dit zal afhankelijk zijn van het soort claim die u indient. Indien u bijvoorbeeld een claim indient na een verkeersongeval, kunnen wij persoonlijke informatie gebruiken die betrekking heeft op uw voertuig en op gebruikelijke bestuurders.

    Informatie die verband houdt met eerdere verzekeringspolissen of claims

    Financiële informatie zoals uw bank- en betalingsgegevens.

    Informatie (waaronder foto’s) die bekomen werd als gevolg van het nagaan van publiek beschikbare bronnen zoals kranten en sociale mediasites, in het geval wij vermoeden dat er sprake is van frauduleuze activiteit.

    Informatie zoals IP-adres en browsergeschiedenis die bekomen werden door ons gebruik van cookies. U kunt hierover meer informatie bekomen in ons cookiebeleid, dat u hierkunt terugvinden.

    Informatie die bekomen werd tijdens telefoonopnames.

   • Welke gevoelige persoonlijke informatie zullen we verzamelen? 

    Indien relevant, gegevens over uw huidige of vroegere gezondheidstoestand. Indien u bijvoorbeeld gewond raakte terwijl u zich in een pand bevond dat door Hiscox verzekerd was, en de eigenaar van het pand een claim indient uit hoofde van zijn verzekeringspolis in verband met uw letsel.

    In een beperkt aantal gevallen kunnen wij andere gevoelige persoonlijke informatie verwerken, waaronder gegevens inzake uw ras; etniciteit; religieuze of filosofische overtuigingen; politieke meningen; lidmaatschap van een vakbond; biometrische gegevens; of gegevens inzake uw seksleven of seksuele geaardheid indien relevant voor uw claim. Zo kunnen wij bijvoorbeeld informatie verwerken inzake uw religieuze overtuigingen indien deze relevant zijn als onderdeel van uw medische behandelingen.

   • Hoe zullen we uw persoonlijke informatie verzamelen? 

    We zullen informatie rechtstreeks bij uzelf en bij de volgende derden verzamelen:

    de verzekeringnemer;

    andere derden die betrokken zijn bij het beheer van onze verzekeringspolissen of claims (zoals onze zakenpartners en vertegenwoordigers, makelaars of andere verzekeraars, personen die een claim indienen, verweerders of getuigen van een incident);

    andere derden die een dienst verlenen in verband met onze verzekeringspolissen of claims (zoals onze schaderegelaars, schadebehandelaars, en medische deskundigen);

    publiek beschikbare bronnen zoals internetzoekmachines, nieuwsartikelen en sociale mediasites;

    andere vennootschappen binnen de Hiscox Groep;

    kredietinformatiebureaus;

    instanties en databanken die financiële misdrijven opsporen (zoals voor het vermijden van fraude en het controleren in functie van internationale sancties);

    andere derden die diensten aanbieden om het bestaan van sancties te controleren;

    overheidsinstanties zoals de politie, de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) of de fiscale administraties;

    instanties in de verzekeringssector (zoals Assuralia);

    in een beperkt aantal omstandigheden, waar toegelaten, privédetectives;

    derden-dataleveranciers (bijvoorbeeld in verband met modelleringsgegevens voor overstromingen, vastgoedonderzoeken en waarderingen);

    externe beheerders en leveranciers die wij aanstellen om ons te helpen bij het uitvoeren van onze dagelijkse activiteiten, inclusief IT-leveranciers, actuarissen, auditors, advocaten, documentbeheerders, leveranciers van diensten voor het beheer van het bedrijfsproces die werden uitbesteed, onze onderaannemers en belastingadviseurs;

    onze eigen websites; en

    geselecteerde andere derden in verband met de verkoop, de overdracht of het van de hand doen van onze activiteiten.

   • Waarvoor zullen we uw persoonlijke informatie gebruiken? 

    Wij kunnen uw informatie gebruiken voor een aantal verschillende doeleinden. Elk doeleinde vereist een “rechtsgrond” om uw persoonlijke informatie op die manier te gebruiken.

    We zullen ons op de volgende rechtsgronden baseren wanneer we uw persoonlijke informatie verwerken:

    Wij hebben een wettelijke of reglementaire verplichting om zulke persoonlijke informatie te gebruiken. Dit is bijvoorbeeld het geval indien onze toezichthouders eisen dat wij bepaalde gegevens van onze betrekkingen met u bijhouden.

    Wij hebben een passend bedrijfsbelang (ook wel “gerechtvaardigd belang” genoemd) om uw persoonlijke informatie te gebruiken. Wij maken van deze rechtsgrond gebruik voor activiteiten zoals het bijhouden van onze zakelijke documentatie, opleiding en kwaliteitsbewaking, en het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en diensten.

    U gaf uw toestemming voor het gebruik door ons van uw persoonlijke informatie.

    Wanneer de informatie die we verwerken wordt beschouwd als “gevoelige persoonlijke informatie”, moeten we een aanvullende “rechtsgrond” hebben. Wij zullen ons op de volgende rechtsgronden baseren wanneer wij uw “gevoelige persoonlijke informatie” verwerken:

    We moeten uw gevoelige persoonlijke gegevens gebruiken voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Dit kan gebeuren wanneer we te maken krijgen met een gerechtelijke procedure of zelf gerechtelijke procedures willen instellen of wanneer we een juridische claim onderzoeken die een derde tegen u inbrengt.

    U hebt uitdrukkelijk toestemming gegeven voor het gebruik van uw gevoelige persoonlijke informatie.

    Hieronder kunt u verdere gegevens over onze “rechtsgronden” terugvinden, voor elk van onze doeleinden van verwerking.

    Doeleinden van verwerking Rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonlijke informatie Rechtsgronden voor het gebruik van uw gevoelige persoonlijke informatie
    Om claims te beheren

    Wij hebben een passend bedrijfsbelang (om uw claim te beoordelen en te betalen en het proces hiervoor te beheren).

    We moeten uw informatie gebruiken om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

    We moeten uw gegevens gebruiken voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van onze wettelijke rechten.

    U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

    Om controles inzake fraude, kredietwaardigheid en anti-witwas uit te voeren.

    We hebben een relevante wettelijke of reglementaire verplichting.

    Wij hebben een passend bedrijfsbelang (preventie van fraude en andere financiële misdrijven).

    We moeten een rechtsvordering instellen, uitoefenen of onderbouwen.

    U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

    Om met u te communiceren (inclusief het beoordelen of u een kwetsbaar persoon bent) en eventuele klachten die u zou kunnen hebben op te lossen.

    We hebben een relevante wettelijke of reglementaire verplichting.

    Wij hebben een passend bedrijfsbelang (om u berichten te sturen, klachten vast te stellen en te onderzoeken en ervoor te zorgen dat toekomstige klachten goed worden behandeld).

    We moeten uw gegevens gebruiken voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van onze wettelijke rechten.

    U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

    Om te voldoen aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen.

    We hebben een relevante wettelijke of reglementaire verplichting.

    We moeten uw gegevens gebruiken voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van onze wettelijke rechten.

    U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

    Om betere kwaliteit, training en beveiliging te bieden (bijvoorbeeld door opgenomen of gecontroleerde telefoontjes naar onze contactnummer, of door klanttevredenheidsonderzoeken uit te voeren).

    Wij hebben een passend bedrijfsbelang (om de producten en diensten die we aanbieden te ontwikkelen en verbeteren).

    U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

    Om ons in staat te stellen onze bedrijfsactiviteiten te beheren, zoals door het onderhouden van boekhoudkundige gegevens, het uitvoeren van analyses van financiële resultaten, het gebruiken van informatie om te voldoen aan vereisten voor interne audits en het ontvangen van professioneel advies (bijvoorbeeld belastingadvies of juridisch advies).

    Wij hebben een passend bedrijfsbelang (om ons bedrijf efficiënt te beheren).

    We hebben een relevante wettelijke of reglementaire verplichting.

    We moeten uw gegevens gebruiken voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van onze wettelijke rechten.

    U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

    Om fraude en andere misdrijven te voorkomen en te onderzoeken.

    Het is noodzakelijk voor het aangaan of het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst.

    We hebben een relevante wettelijke of reglementaire verplichting.

    Wij hebben een passend bedrijfsbelang (preventie en opsporing van fraude en andere financiële misdrijven).

    We moeten uw gegevens gebruiken voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van onze wettelijke rechten.

    U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

    Voor verzekeringsrisicomodellering en verfijning van producten en prijzen.

    Wij hebben een passend bedrijfsbelang (om de producten en diensten die we aanbieden te ontwikkelen en verbeteren ).

    U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

    Voor de aanvraag en om beroep te doen op onze verzekering.

    Wij hebben een passend bedrijfsbelang (om ervoor te zorgen dat we een passende verzekering doorvoeren).

    We moeten uw gegevens gebruiken voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van onze wettelijke rechten.

    U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

    Om ondernemingen van de groep te kopen of verkopen of om ons bedrijf te herstructureren.

    Wij hebben een passend bedrijfsbelang (om ondernemingen van de groep te kopen of verkopen of om ons bedrijf te herstructureren).

    We hebben een relevante wettelijke of reglementaire verplichting.

    U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

   • Met wie zullen wij uw persoonlijke informatie delen? 

    Van tijd tot tijd kunnen wij uw persoonlijke informatie delen met de andere vennootschappen in onze Groep of met derden. Wij houden uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en delen die enkel met de hieronder genoemde derden voor de doeleinden hierboven uiteengezet.

    Indien u nadere informatie wenst in verband met de doorgifte van uw persoonlijke informatie, gelieve ons te contacteren op de wijze zoals beschreven in sectie 10 hieronder.

    Indien relevant, zullen we uw persoonlijke informatie delen met:

    andere vennootschappen in de Hiscox Groep, met inbegrip van de gevallen waar:

    wij onze eigen verzekering regelen;
    dit nodig is ten behoeve van onze bedrijfsadministratie;
    wij informatie gebruiken voor het voorkomen of opsporen van fraude of andere misdaden; of
    wij binnen onze Groep van vennootschappen informatie moeten rapporteren.

    onze verzekerings- en herverzekeringspartners, zoals onze makelaars, andere (her)verzekeraars of andere bedrijven die optreden als (her)verzekeringsdistributeurs;

    andere derden die helpen bij het beheer van uw verzekeringspolis of claim, zoals schaderegelaars, schadebehandelaars, boekhouders, bedrijfsrevisoren, banken, advocaten en andere deskundigen (waaronder medische deskundigen);

    bedrijven die u bepaalde diensten verlenen zoals rechtsbijstand;

    onze toezichthouders;

    andere verzekeraars;

    instanties voor de opsporing van fraude en andere derden die registers inzake fraudeopsporing beheren en bijhouden (waaronder Datassur (België)) of instanties die onderzoek uitvoeren in gevallen van vermoedelijke verzekeringsfraude;

    de politie en andere derden (zoals banken en andere verzekeringsmaatschappijen);

    andere verzekeraars die onze eigen verzekering verzorgen;

    beroepsorganisaties (zoals Assuralia (België));

    kredietinformatiebureaus en derden die voor ons sanctiecontroles uitvoeren;

    onze externe dienstverleners, zoals ICT-leveranciers, actuarissen, bedrijfsrevisoren, advocaten, documentbeheerleveranciers, uitbesteedde bedrijfsprocesbeheer-leveranciers en belastingadviseurs;

    geselecteerde derden in verband met de verkoop, de overdracht of het van de hand doen van onze activiteiten; of

    indien noodzakelijk, rechtbanken en andere aanbieders van alternatieve geschillenbeslechting (zoals arbiters, bemiddelaars en de Ombudsman van de Verzekeringen (België)).

  • Derden in het kader van een commerciële verzekeringspolis of een verzekeringspolis die wij aanbieden aan een andere verzekeraar 

   Deze sectie is van toepassing indien uw informatie verwerkt wordt in verband met een commerciële verzekeringspolis die door een derde wordt aangehouden (bijvoorbeeld indien u een bemanningslid bent van een schip of vliegtuig dat we verzekeren) of indien uw informatie verwerkt wordt in verband met een verzekeringspolis die we aanbieden aan een andere verzekeraar.

   Waar het verstrekken van informatie wettelijk of contractueel vereist is, zullen wij u dit melden op het moment van verzamelen.

   • Welke persoonlijke informatie zullen wij verzamelen? 

    Algemene informatie zoals uw naam, adres, contactgegevens, geboortedatum en geslacht.

    Identiteitsgegevens zoals rijksregisternummer, identiteitskaartnummer of rijbewijsnummer.

    Informatie over uw job, waaronder de titel van uw job, uw status als bestuurder of vennoot, uw loopbaan, opleiding en professionele accreditaties.

    Informatie die relevant is voor een ingediende claim.

    Informatie die verband houdt met eerdere verzekeringspolissen of claims.

    Financiële informatie zoals uw bank- en betalingsgegevens.

    Informatie (waaronder foto’s) die bekomen werd als gevolg van het nagaan van publiek beschikbare bronnen zoals kranten en sociale mediasites, in het geval wij vermoeden dat er sprake is van frauduleuze activiteit.

    Informatie zoals IP-adres en browsergeschiedenis die bekomen werden door ons gebruik van cookies. U kunt hierover meer informatie bekomen in ons cookiebeleid, dat u hier kunt terugvinden.

    Informatie die bekomen werd tijdens telefoonopnames.

   • Welke gevoelige persoonlijke informatie zullen we verzamelen? 

    Indien relevant, gegevens over uw huidige of vroegere gezondheidstoestand. Indien u bijvoorbeeld gewond geraakte terwijl u zich in een pand bevond dat door Hiscox verzekerd was, en de eigenaar van het pand een claim indient uit hoofde van zijn verzekeringspolis in verband met uw letsel.

    In een beperkt aantal gevallen kunnen wij andere gevoelige persoonlijke informatie verwerken, waaronder gegevens inzake uw ras; etniciteit; religieuze of filosofische overtuigingen; politieke meningen; lidmaatschap van een vakbond; biometrische gegevens; of gegevens inzake uw seksleven of seksuele geaardheid indien relevant voor de polis. Zo kunnen wij bijvoorbeeld informatie verwerken inzake uw religieuze overtuigingen indien deze relevant zijn als deel van uw medische behandelingen.

   • Hoe zullen we uw persoonlijke informatie verzamelen? 

    We zullen informatie rechtstreeks bij uzelf en bij de volgende derden verzamelen:

    de verzekeringnemer;

    andere derden die betrokken zijn bij het beheer van onze verzekeringspolissen of claims (zoals onze zakenpartners en vertegenwoordigers, makelaars of andere verzekeraars, personen die een claim indienen, verweerders of getuigen van een incident);

    andere derden die een dienst verlenen in verband met onze verzekeringspolissen of claims (zoals onze schaderegelaars, schadebehandelaars, en medische deskundigen);

    publiek beschikbare bronnen zoals internetzoekmachines, nieuwsartikelen en sociale mediasites;

    andere vennootschappen binnen de Hiscox Groep;

    kredietinformatiebureaus;

    instanties en databanken die financiële misdrijven opsporen (zoals voor het vermijden van fraude en het controleren in functie van internationale sancties);

    andere derden die diensten aanbieden om het bestaan van sancties te controleren;

    overheidsinstanties zoals de politie, de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) of de fiscale administraties;

    instanties in de verzekeringssector (zoals Assuralia);

    in een beperkt aantal omstandigheden, waar toegelaten, privédetectives;

    derden-dataleveranciers (bijvoorbeeld in verband met modelleringsgegevens voor overstromingen, vastgoedonderzoeken en waarderingen);

    externe beheerders en leveranciers die wij aanstellen om ons te helpen bij het uitvoeren van onze dagelijkse activiteiten, inclusief IT-leveranciers, actuarissen, auditors, advocaten, documentbeheerders, leveranciers van diensten voor het beheer van het bedrijfsproces die werden uitbesteed, onze onderaannemers en belastingadviseurs;

    les tiers administrateurs et fournisseurs auxquels nous faisons appel pour nous aider à mener à bien nos activités commerciales quotidiennes, notamment les fournisseurs informatiques, les actuaires, les auditeurs, les avocats, les fournisseurs de gestion de documents, les fournisseurs de gestion des processus commerciaux externalisés et nos conseillers fiscaux;

    onze eigen websites; en

    geselecteerde andere derden in verband met de verkoop, de overdracht of het van de hand doen van onze activiteiten.

   • Waarvoor zullen we uw persoonlijke informatie gebruiken? 

    Wij kunnen uw informatie gebruiken voor een aantal verschillende doeleinden. Elk doeleinde vereist een “rechtsgrond” om uw persoonlijke informatie op die manier te gebruiken.

    We zullen ons op de volgende rechtsgronden baseren wanneer we uw persoonlijke informatie verwerken:

    Wij hebben een wettelijke of reglementaire verplichting om zulke persoonlijke informatie te gebruiken. Dit is bijvoorbeeld het geval indien onze toezichthouders eisen dat wij bepaalde gegevens van onze betrekkingen met u bijhouden.

    Wij hebben een passend bedrijfsbelang (ook wel “gerechtvaardigd belang” genoemd) om uw persoonlijke informatie te gebruiken. Wij maken van deze rechtsgrond gebruik voor activiteiten zoals het bijhouden van onze zakelijke documentatie, opleiding en kwaliteitsbewaking, en het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en diensten.

    Zulke verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen te beschermen. Bijvoorbeeld, in het geval van een claim met betrekking tot ontvoering.

    U gaf uw toestemming voor het gebruik door ons van uw persoonlijke informatie. .

    Wanneer de informatie die we verwerken wordt beschouwd als “gevoelige persoonlijke informatie”, moeten we een aanvullende “rechtsgrond” hebben. Wij zullen ons op de volgende rechtsgronden baseren wanneer wij uw “gevoelige persoonlijke informatie” verwerken:

    We moeten uw gevoelige persoonlijke gegevens gebruiken voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Dit kan gebeuren wanneer we te maken krijgen met een gerechtelijke procedure of zelf gerechtelijke procedures willen instellen of wanneer we een juridische claim onderzoeken die een derde tegen u inbrengt.

    Zulke verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen te beschermen. Bijvoorbeeld, in het geval van een claim met betrekking tot ontvoering.

    U hebt uitdrukkelijk toestemming gegeven voor het gebruik van uw gevoelige persoonlijke informatie.

    Hieronder kunt u verdere gegevens over onze “rechtsgronden” terugvinden, voor elk van onze doeleinden van verwerking.

    Doeleinden van verwerking Rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonlijke informatie Rechtsgronden voor het gebruik van uw gevoelige persoonlijke informatie
    Om controles inzake fraude, kredietwaardigheid en anti-witwas uit te voeren.

    We hebben een relevante wettelijke of reglementaire verplichting.

    Wij hebben een passend bedrijfsbelang (preventie van fraude en andere financiële misdrijven).

    We moeten een rechtsvordering instellen, uitoefenen of onderbouwen.

    U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

    Om claims te beheren die u maakt onder de relevante Hiscox verzekeringspolis.

    We hebben een relevante wettelijke of reglementaire verplichting.

    Wij hebben een passend bedrijfsbelang (om uw claim te beoordelen en te betalen en het proces hiervoor te beheren ).

    We moeten een rechtsvordering instellen, uitoefenen of onderbouwen.

    Zulk gebruik is nodig om uw vitale belangen te beschermen.

    U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

    Om te voldoen aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen.

    We hebben een relevante wettelijke of reglementaire verplichting.

    We moeten uw gegevens gebruiken voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van onze wettelijke rechten.

    U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

    Om met u te communiceren (inclusief het beoordelen of u een kwetsbaar persoon bent) en eventuele klachten die u zou kunnen hebben op te lossen.

    We hebben een relevante wettelijke of reglementaire verplichting.

    Wij hebben een passend bedrijfsbelang (om u berichten te sturen, klachten vast te stellen en te onderzoeken en ervoor te zorgen dat toekomstige klachten goed worden behandeld).

    We moeten uw gegevens gebruiken voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van onze wettelijke rechten.

    U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

    Om fraude en andere misdrijven te voorkomen en te onderzoeken.

    We hebben een relevante wettelijke of reglementaire verplichting.

    Wij hebben een passend bedrijfsbelang (preventie en opsporing van fraude en andere financiële misdrijven).

    We moeten uw gegevens gebruiken voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van onze wettelijke rechten.

    U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

    Om betere kwaliteit, training en beveiliging te bieden (bijvoorbeeld door opgenomen of gecontroleerde telefoontjes naar onze contactnummer, of door klanttevredenheidsonderzoeken uit te voeren).

    Wij hebben een passend bedrijfsbelang (om de producten en diensten die we aanbieden te ontwikkelen en verbeteren).

    U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

    Om ons in staat te stellen onze bedrijfsactiviteiten te beheren, zoals door het onderhouden van boekhoudkundige gegevens, het uitvoeren van analyses van financiële resultaten, het gebruiken van informatie om te voldoen aan vereisten voor interne audits en het ontvangen van professioneel advies (bijvoorbeeld belastingadvies of juridisch advies).

    Wij hebben een passend bedrijfsbelang (om ons bedrijf efficiënt te beheren).

    We hebben een relevante wettelijke of reglementaire verplichting.

    We moeten uw gegevens gebruiken voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van onze wettelijke rechten.

    U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

    Voor verzekeringsrisicomodellering en verfijning van producten en prijzen.

    Wij hebben een passend bedrijfsbelang (om de producten en diensten die we aanbieden te ontwikkelen en verbeteren ).

    U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

    Om ondernemingen van de groep te kopen of verkopen of om ons bedrijf te herstructureren.

    Wij hebben een passend bedrijfsbelang (om ondernemingen van de groep te kopen of verkopen of om ons bedrijf te herstructureren).

    We hebben een relevante wettelijke of reglementaire verplichting.

    U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

   • Met wie zullen wij uw persoonlijke informatie delen? 

    Van tijd tot tijd kunnen wij uw persoonlijke informatie delen met de andere vennootschappen in onze Groep of met derden. Wij houden uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en delen die enkel met de hieronder genoemde derden voor de doeleinden hierboven uiteengezet.

    Indien u nadere informatie wenst in verband met de doorgifte van uw persoonlijke informatie, gelieve ons te contacteren op de wijze zoals beschreven in sectie 10 hieronder.

    Indien relevant, zullen we uw persoonlijke informatie delen met:

    andere vennootschappen in de Hiscox Groep, met inbegrip van de gevallen waar:

    een van onze groepsvennootschappen uw verzekeringspolis bij een andere groepsvennootschap plaatst;
    een van onze groepsvennootschappen u geen verzekeringspolis kan aanbieden, maar een andere vennootschap u mogelijk kan helpen;
    wij onze eigen verzekering regelen;
    dit nodig is ten behoeve van onze bedrijfsadministratie
    wij informatie gebruiken voor het voorkomen of opsporen van fraude of andere misdaden; of
    wij binnen onze Groep van vennootschappen informatie moeten rapporteren.

    onze verzekerings- en herverzekeringspartners, zoals onze makelaars, andere (her)verzekeraars of andere bedrijven die optreden als (her)verzekeringsdistributeurs;

    andere derden die helpen bij het beheer van uw verzekeringspolis of claim, zoals schaderegelaars, schadebehandelaars, boekhouders, bedrijfsrevisoren, banken, advocaten en andere deskundigen (waaronder medische deskundigen);

    onze toezichthouders;

    andere verzekeraars;

    instanties voor de opsporing van fraude en andere derden die registers inzake fraudeopsporing beheren en bijhouden (waaronder Datassur (België)) of instanties die onderzoek uitvoeren in gevallen van vermoedelijke verzekeringsfraude;

    de politie en andere derden (zoals banken en andere verzekeringsmaatschappijen);

    andere verzekeraars die onze eigen verzekering verzorgen;

    beroepsorganisaties (zoals Assuralia (België));

    kredietinformatiebureaus en derden die voor ons sanctiecontroles uitvoeren;

    onze externe dienstverleners, zoals ICT-leveranciers, actuarissen, bedrijfsrevisoren, advocaten, documentbeheerleveranciers, uitbesteedde bedrijfsprocesbeheer-leveranciers en belastingadviseurs;

    geselecteerde derden in verband met de verkoop, de overdracht of het van de hand doen van onze activiteiten; of

    indien noodzakelijk, rechtbanken en andere aanbieders van alternatieve geschillenbeslechting (zoals arbiters, bemiddelaars en de Ombudsman van de Verzekeringen (België)).

  • Getuigen van een incident 

   Deze sectie is van toepassing indien u getuige bent van een incident dat het voorwerp uitmaakt van een claim.

   Waar het verstrekken van informatie wettelijk of contractueel vereist is, zullen wij u dit melden op het moment van verzamelen.

   • Welke persoonlijke informatie zullen we verwerken? 

    Algemene informatie zoals uw naam, adres, contactgegevens, geboortedatum en geslacht.

    Identiteitsgegevens zoals rijksregisternummer, identiteitskaartnummer of rijbewijsnummer.

    Informatie die relevant is voor het incident waar u getuige van was.

   • Welke gevoelige persoonlijke informatie zullen we verwerken? 

    Afhankelijk van de aard van het incident waar u getuige van was, en enkel voor zover dit relevant is, kunnen wij informatie verzamelen over uw huidige of vroegere fysieke of geestelijke gezondheidstoestand.

    In een beperkt aantal gevallen kunnen wij andere gevoelige persoonlijke informatie verwerken, waaronder gegevens inzake uw ras; etniciteit; religieuze of filosofische overtuigingen; politieke meningen; lidmaatschap van een vakbond; biometrische gegevens; of gegevens inzake uw seksleven of seksuele geaardheid indien relevant voor uw rol als getuige.

   • Hoe zullen we uw persoonlijke informatie verzamelen? 

    We zullen informatie rechtstreeks bij uzelf en bij de volgende derden verzamelen:

    derden die betrokken zijn bij het incident waarvan u getuige bent (zoals makelaars of andere verzekeraars, personen die een claim indienen, verweerders of andere getuigen);

    andere derden die een dienst verlenen in verband met de claims met betrekking tot het incident waarvan u getuige bent (zoals onze schaderegelaars, schadebehandelaars, en deskundigen);

    publiek beschikbare bronnen zoals de kiezerslijst, vonnissen van de rechtbank, faillissementsregisters, databanken van de verzekeringssector, internetzoekmachines, nieuwsartikelen en sociale mediasites; en

    andere vennootschappen binnen de Hiscox Groep.

   • Waarvoor zullen we uw persoonlijke informatie gebruiken? 

    Wij kunnen uw informatie gebruiken voor een aantal verschillende doeleinden. Elk doeleinde vereist een “rechtsgrond” om uw persoonlijke informatie op die manier te gebruiken.

    We zullen ons op de volgende rechtsgronden baseren wanneer we uw persoonlijke informatie verwerken:

    Wij hebben een wettelijke of reglementaire verplichting om zulke persoonlijke informatie te gebruiken. Dit is bijvoorbeeld het geval indien onze toezichthouders eisen dat wij bepaalde gegevens van onze betrekkingen met u bijhouden.

    Wij hebben een passend bedrijfsbelang (ook wel “gerechtvaardigd belang” genoemd) om uw persoonlijke informatie te gebruiken. Wij maken van deze rechtsgrond gebruik voor activiteiten zoals het bijhouden van onze zakelijke documentatie, opleiding en kwaliteitsbewaking, en het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en diensten.

    U gaf uw toestemming voor het gebruik door ons van uw persoonlijke informatie.

    Wanneer de informatie die we verwerken wordt beschouwd als “gevoelige persoonlijke informatie”, moeten we een aanvullende “rechtsgrond” hebben. Wij zullen ons op de volgende rechtsgronden baseren wanneer wij uw “gevoelige persoonlijke informatie” verwerken:

    We moeten uw gevoelige persoonlijke gegevens gebruiken voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Dit kan gebeuren wanneer we te maken krijgen met een gerechtelijke procedure of zelf gerechtelijke procedures willen instellen of wanneer we een juridische claim onderzoeken die een derde tegen u inbrengt.

    U hebt uitdrukkelijk toestemming gegeven voor het gebruik van uw gevoelige persoonlijke informatie.

    Hieronder kunt u verdere gegevens over onze “rechtsgronden” terugvinden, voor elk van onze doeleinden van verwerking.

    Doeleinden van verwerking Rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonlijke informatie Rechtsgronden voor het gebruik van uw gevoelige persoonlijke informatie
    Om claims te beheren en te onderzoeken die worden gemaakt onder een verzekeringspolis.

    We hebben een relevante wettelijke of reglementaire verplichting.

    Wij hebben een passend bedrijfsbelang (om uw claim te beoordelen en te betalen en het proces hiervoor te beheren ).

    We moeten uw gegevens gebruiken voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van onze wettelijke rechten.

    U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

    Om ons in staat te stellen onze bedrijfsactiviteiten te beheren, zoals door het onderhouden van boekhoudkundige gegevens, het uitvoeren van analyses van financiële resultaten, het gebruiken van informatie om te voldoen aan vereisten voor interne audits en het ontvangen van professioneel advies (bijvoorbeeld belastingadvies of juridisch advies).

    Wij hebben een passend bedrijfsbelang (om ons bedrijf efficiënt te beheren).

    U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

    Om te voldoen aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen.

    Wij hebben een passend bedrijfsbelang (om aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen).

    We hebben een relevante wettelijke of reglementaire verplichting.

    U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

    We moeten uw gegevens gebruiken voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van onze wettelijke rechten.

    Om fraude en andere misdrijven te voorkomen en te onderzoeken.

    We hebben een relevante wettelijke of reglementaire verplichting.

    Wij hebben een passend bedrijfsbelang (preventie en opsporing van fraude en andere financiële misdrijven).

    We moeten uw gegevens gebruiken voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van onze wettelijke rechten.

    U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

    Om betere kwaliteit, training en beveiliging te bieden (bijvoorbeeld door opgenomen of gecontroleerde telefoontjes naar onze contactnummer).

    We hebben een relevante wettelijke of reglementaire verplichting.

    Wij hebben een passend bedrijfsbelang (om u berichten te sturen, klachten vast te stellen en te onderzoeken en ervoor te zorgen dat toekomstige klachten goed worden behandeld).

    We moeten uw gegevens gebruiken voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van onze wettelijke rechten.

    U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

    Améliorer la qualité, la formation et la sécurité (par exemple, par des appels téléphoniques enregistrés ou surveillés vers nos numéros de téléphone de contact).

    Wij hebben een passend bedrijfsbelang (om de producten en diensten die we aanbieden te ontwikkelen en verbeteren).

    U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

    Om ondernemingen van de groep te kopen of verkopen of om ons bedrijf te herstructureren.

    Wij hebben een passend bedrijfsbelang (om ondernemingen van de groep te kopen of verkopen of om ons bedrijf te herstructureren).

    We hebben een relevante wettelijke of reglementaire verplichting.

    U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

   • Met wie zullen wij uw persoonlijke informatie delen? 

    Van tijd tot tijd kunnen wij uw persoonlijke informatie delen met de andere vennootschappen in onze Groep of met derden. Wij houden uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en delen die enkel met de hieronder genoemde derden voor de doeleinden hierboven uiteengezet.

    Indien u nadere informatie wenst in verband met de doorgifte van uw persoonlijke informatie, gelieve ons te contacteren op de wijze zoals beschreven in sectie 10 hieronder.

    Indien relevant, zullen we uw persoonlijke informatie delen met:

    andere vennootschappen in de Hiscox Groep, met inbegrip van de gevallen waar:

    wij onze eigen verzekering regelen;
    dit nodig is ten behoeve van onze bedrijfsadministratie;
    wij informatie gebruiken voor het voorkomen of opsporen van fraude of andere misdaden; of
    wij binnen onze Groep van vennootschappen informatie moeten rapporteren.

    onze verzekerings- en herverzekeringspartners, zoals onze makelaars, andere (her)verzekeraars of andere bedrijven die optreden als (her)verzekeringsdistributeurs;

    andere derden die helpen bij het beheer van uw verzekeringspolis of claim, zoals schaderegelaars, schadebehandelaars, boekhouders, bedrijfsrevisoren, banken, advocaten en andere deskundigen (waaronder medische deskundigen);

    onze toezichthouders;

    andere verzekeraars;

    instanties voor de opsporing van fraude en andere derden die registers inzake fraudeopsporing beheren en bijhouden (waaronder Datassur (België)) of instanties die onderzoek uitvoeren in gevallen van vermoedelijke verzekeringsfraude;

    de politie en andere derden (zoals banken en andere verzekeringsmaatschappijen);

    andere verzekeraars die onze eigen verzekering verzorgen;

    beroepsorganisaties (zoals Assuralia (België));

    kredietinformatiebureaus en derden die voor ons sanctiecontroles uitvoeren;

    onze externe dienstverleners, zoals ICT-leveranciers, actuarissen, bedrijfsrevisoren, advocaten, documentbeheerleveranciers, uitbesteedde bedrijfsprocesbeheer-leveranciers en belastingadviseurs;

    geselecteerde derden in verband met de verkoop, de overdracht of het van de hand doen van onze activiteiten; of

    indien noodzakelijk, rechtbanken en andere aanbieders van alternatieve geschillenbeslechting (zoals arbiters, bemiddelaars en de Ombudsman van de Verzekeringen (België)).

  • Makelaars, aangewezen vertegenwoordigers en andere zakenpartners 

   Deze sectie is van toepassing indien u een makelaar bent die zaken met ons doet, een aangewezen vertegenwoordiger of een andere zakenpartner bent zoals een klantenaanbrenger of een leverancier.

   Waar het verstrekken van informatie wettelijk of contractueel vereist is, zullen wij u dit melden op het moment van verzamelen.

   • Welke persoonlijke informatie zullen we verzamelen? 

    Algemene informatie zoals uw naam, adres, contactgegevens, geboortedatum en geslacht.

    Informatie over uw job, waaronder de titel van uw job, uw status als bestuurder of vennoot, uw loopbaan, opleiding en professionele accreditaties.

    Informatie die we bekomen als gevolg van het controleren van sanctielijsten.

    Andere informatie (waaronder publiek beschikbare informatie) die bekomen werd als onderdeel van onze due diligence controles.

   • Hoe zullen we uw persoonlijke informatie verzamelen? 

    We zullen informatie rechtstreeks bij uzelf en bij de volgende derden verzamelen:

    facturen, contracten, polissen, correspondentie en businesskaartjes;

    andere vennootschappen binnen de Hiscox Groep;

    publiek beschikbare bronnen zoals internetzoekmachines;

    dienstenleveranciers die diensten aanbieden om het bestaan van sancties te controleren.

   • Waarvoor zullen we uw persoonlijke informatie gebruiken? 

    Wij kunnen uw informatie gebruiken voor een aantal verschillende doeleinden. Elk doeleinde vereist een “rechtsgrond” om uw persoonlijke informatie op die manier te gebruiken.

    We zullen ons op de volgende rechtsgronden baseren wanneer we uw persoonlijke informatie verwerken:

    Wij hebben een wettelijke of reglementaire verplichting om zulke persoonlijke informatie te gebruiken. Dit is bijvoorbeeld het geval indien onze toezichthouders eisen dat wij bepaalde gegevens van onze betrekkingen met u bijhouden.

    Wij hebben een passend bedrijfsbelang (ook wel “gerechtvaardigd belang” genoemd) om uw persoonlijke informatie te gebruiken. Wij maken van deze rechtsgrond gebruik voor activiteiten zoals het bijhouden van onze zakelijke documentatie, opleiding en kwaliteitsbewaking, en het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en diensten.

    U gaf uw toestemming voor het gebruik door ons van uw persoonlijke informatie.

    Hieronder kunt u verdere gegevens over onze “rechtsgronden” terugvinden, voor elk van onze doeleinden van verwerking.

    Doeleinden van verwerking Rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonlijke informatie Rechtsgronden voor het gebruik van uw gevoelige persoonlijke informatie
    Om te voldoen aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen.

    Wij hebben een passend bedrijfsbelang (om aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen).

    We hebben een relevante wettelijke of reglementaire verplichting.

    U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

    We moeten uw gegevens gebruiken voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van onze wettelijke rechten.

    Om verzekeringen te onderschrijven en voor schadebehandeling.

    Wij hebben een passend bedrijfsbelang (om effectief polissen te schrijven en claims te behandelen).

    Niet van toepassing

    Voor relaties en bedrijfsontwikkelingsdoeleinden.

    Wij hebben een passend bedrijfsbelang (het onderhouden van relaties en het analyseren van de bedrijfsvoering).

    Niet van toepassing

    Om betere kwaliteit, training en beveiliging te bieden (bijvoorbeeld door opgenomen of gecontroleerde telefoontjes naar onze contactnummer).

    Wij hebben een passend bedrijfsbelang (om de producten en diensten die we aanbieden te ontwikkelen en verbeteren).

    Niet van toepassing

    Om eventuele vragen te beheren en te beantwoorden.

    Wij hebben een passend bedrijfsbelang (om ons bedrijf effectief te beheren en op vragen te antwoorden).

    Niet van toepassing.

   • Met wie zullen wij uw persoonlijke informatie delen? 

    We zullen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk houden en deze alleen delen waar nodig voor de doeleinden die hierboven zijn uiteengezet met de volgende partijen:

    andere vennootschappen in de Hiscox Groep, met inbegrip van de gevallen waar:

    wij onze eigen verzekering regelen;
    dit nodig is ten behoeve van onze bedrijfsadministratie;
    wij informatie gebruiken voor het voorkomen of opsporen van fraude of andere misdaden; of
    wij binnen onze Groep van vennootschappen informatie moeten rapporteren.

    onze verzekerings- en herverzekeringspartners, zoals onze makelaars, andere (her)verzekeraars of andere bedrijven die optreden als (her)verzekeringsdistributeurs;

    onze toezichthouders;

    instanties voor de opsporing van fraude en andere derden die registers inzake fraudeopsporing beheren en bijhouden (waaronder Datassur (België)) of instanties die onderzoek uitvoeren in gevallen van vermoedelijke verzekeringsfraude;

    de politie en andere derden (zoals banken en andere verzekeringsmaatschappijen) wanneer redelijkerwijze noodzakelijk voor de preventie en opsporing van misdrijven;

    andere verzekeraars die onze eigen verzekering verzorgen;

    beroepsorganisaties (zoals Assuralia (België));

    kredietinformatiebureaus en derden die voor ons sanctiecontroles uitvoeren;

    onze externe dienstverleners, zoals ICT-leveranciers, actuarissen, bedrijfsrevisoren, advocaten, documentbeheerleveranciers, uitbesteedde bedrijfsprocesbeheer-leveranciers en belastingadviseurs; of

    derden die namens ons direct marketing uitvoeren (dit omvat bijvoorbeeld opname of verwijdering van uw persoonlijke informatie uit onze contactlijsten, verzending van marketingcommunicatie en analyse van antwoorden op onze marketingcommunicatie).

 • Welke marketingactiviteiten voeren wij uit?

  Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u informatie te bezorgen over producten en diensten die u mogelijk interesseren indien u een bestaande klant bent of indien u hiertoe uw toestemming hebt gegeven. We kunnen dit doen per post of per e-mail.

  Wij zijn toegewijd om u enkel marketingberichten te zenden waarvan u uitdrukkelijk hebt aangegeven dat u interesse heeft om ze te krijgen. Indien u geen marketing meer wenst te ontvangen, kunt u dit doen door op de link “uitschrijven” te klikken die in alle mails opgenomen is of door dit ons te melden wanneer wij u bellen. U kunt ons ook altijd contacteren via de in sectie 10 vermelde contactgegevens om uw contactvoorkeuren te updaten

  Gelieve te noteren dat, zelfs indien u ervoor opteert om geen marketingberichten meer te ontvangen, wij u nog steeds berichten die verband houden met onze diensten zullen sturen indien dit nodig is.

 • Hoe lang houden wij uw persoonlijke informatie bij?

  Wij houden uw persoonlijke informatie slechts zolang bij als redelijkerwijs nodig is om de relevante doeleinden die in deze Verklaring zijn uiteengezet, te vervullen.

  Wij moeten ook bepaalde informatie bijhouden om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen.

  De exacte tijdspanne is afhankelijk van uw relatie met ons en van het soort persoonlijke informatie die we bijhouden. Indien u bijvoorbeeld een verzekeringspolis bij ons aangaat, zullen wij uw persoonlijke informatie langer bijhouden dan indien u van ons een offerte bekomt, maar geen polis aangaat.

  Indien u verdere informatie wenst over de duurtijd waarin uw persoonlijke informatie bewaard zal worden, gelieve ons te contacteren via de in sectie 10 genoemde contactgegevens.

 • Internationale gegevensdoorgifte

  Nous (ou des tiers agissant pour notre compte) pouvons et sommes susceptibles de stocker ou de traiter dans des pays Wij (of derden die voor ons handelen) kunnen informatie die wij over u verzamelen, in landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) bewaren of verwerken. Indien we uw persoonlijke informatie doorgeven buiten de EER, zullen wij de nodige stappen ondernemen om te verzekeren dat uw persoonlijke informatie beschermd is. Zulke stappen kunnen onder andere bestaan uit het opleggen aan de partij aan wie we de informatie doorgeven, van de contractuele verplichtingen om uw persoonlijke informatie naar passende standaarden te beschermen.

  Wanneer we persoonlijke informatie overdragen binnen de bedrijven van de Hiscox-groep, doen we dit op basis van "Standaardcontractbepalingen", wat een reeks clausules zijn die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.

  Indien u verdere informatie wenst over de stappen die we nemen om uw persoonlijke informatie te beschermen, gelieve ons te contacteren via de in sectie 10 genoemde contactgegevens.

   

 • Hoe beschermen wij uw informatie?

  Wij zijn gecertificeerd door Cyber Essentials en gebruiken een reeks organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen om uw informatie te beschermen, waaronder:

  fysieke beveiligingsmaatregelen zoals beveiliging op locatie en CCTV;

  netwerkbeveiligingsmaatregelen zoals inbraakdetectiesystemen;

  toegangscontrole zoals wachtwoordbeveiliging en gebruikersregistratie; en

  controles voor virussen en malware op onze systemen.

  We evalueren onze beveiligingsmaatregelen regelmatig. Wij zorgen er ook voor dat onze werknemers een passende opleiding krijgen inzake gegevensbeveiliging.

   

 • Profilering en Geautomatiseerde besluitvorming

  • Profilering

   De verzekering is vaak gebaseerd op het profileren van de kans dat de verzekerde gebeurtenis zich voordoet. We zullen bijvoorbeeld de informatie die u verstrekt gebruiken in combinatie met de informatie die door externe bronnen wordt verstrekt om te beoordelen hoe waarschijnlijk het is dat een claim wordt ingediend en hoeveel deze kan kosten en die beoordeling gebruiken om te beslissen u al dan niet een verzekering aan te bieden en aan welke prijs.

   Verzekeringsaanvraag

   Voor bepaalde soorten polissen gebruiken we een geautomatiseerde acceptatie-machine om de persoonlijke informatie die u ons verstrekt voor uw verzekeringsaanvraag te verwerken, samen met informatie verkregen van externe bronnen (zoals informatie over overstromingsrisico's voor thuisverzekeringen) om uw polispremie te bepalen. Andere informatie kan ook worden gebruikt om uw premie te berekenen, zoals het gebruik van deskundige apparaten die we mogelijks aan u hebben verstrekt als een voordeel van uw polis, evenals elke polis geschiedenis die u bij ons hebt. Deze informatie is vereist om u een passende polispremie te kunnen geven.

   Fraude preventie

   We kunnen profilering gebruiken om de waarschijnlijkheid te beoordelen dat claims mogelijk frauduleus of onnauwkeurig zijn. Wij gebruiken uw persoonlijke informatie om risico's en resultaten te evalueren en te voorspellen. We maken geen geautomatiseerde beslissingen op basis van deze profielen.

   Marketing

   We kunnen profilering gebruiken om u informatie te verstrekken over onze producten en voordelen die voor u het meest geschikt zijn. We kunnen uw persoonlijke gegevens en profiel ook gebruiken om ons te helpen ons marketingmateriaal, onze targeting en onze customer journeys te verbeteren.

   We analyseren onze klanten om gemeenschappelijke kenmerken en voorkeuren te bepalen. We doen dit door rekening te houden met verschillende soorten informatie, waaronder: uw locatie, demografische informatie (zoals leeftijd of functie) naast aanvullende polis informatie. Deze kenmerken en voorkeuren stellen ons in staat om onze klanten te begrijpen en om u de juiste communicatie en informatie te sturen die voor u het meest relevant is.

   Geautomatiseerde besluitvorming 
   Zoals veel verzekeraars, nemen we soms beslissingen met uitsluitend geautomatiseerde middelen. Dit geautomatiseerde procedé wordt vaak gebruikt om ons te helpen de waarschijnlijkheid te voorspellen van gebeurtenissen zoals een claim, de waarde ervan en potentiële fraude. Dit helpt ons om efficiënt premieprijzen in te stellen die geschikt zijn voor de aangeboden verzekering. Een geautomatiseerd procedé kan bijvoorbeeld een prijs voor een thuisverzekeringspolis bieden op basis van uw postcode, overstromingsrisico en lokale criminaliteitscijfers.

   Het merendeel van de geautomatiseerde beslissingen die we nemen zal noodzakelijk zijn om uw verzekeringscontract aan te gaan of uit te voeren of noodzakelijk zijn voor verzekeringsdoeleinden. Als dit niet het geval is, vragen we u om uw toestemming voordat we geautomatiseerde beslissingen nemen die een juridisch of substantieel vergelijkbaar effect hebben.

   Als we een geautomatiseerde beslissing nemen die een juridisch of substantieel vergelijkbaar effect heeft, kunt u een beoordeling van die beslissing door een lid van ons team vragen. We houden rekening met uw opmerkingen en beoordelen of de beslissing correct is genomen.

 • Uw rechten

  Krachtens gegevensbeschermingswetgeving heeft u bepaalde rechten in verband met de persoonlijke informatie die wij over u bijhouden. Normaal gezien worden geen kosten in rekening gebracht voor deze verzoeken. U kunt deze rechten te allen tijde uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in sectie 10.

  Gelieve te noteren dat:

  Uw rechten zoals hieronder uiteengezet niet in alle omstandigheden gelden;

  wij in bepaalde gevallen niet op uw verzoek kunnen ingaan (bijvoorbeeld indien er een conflict is met onze eigen verplichtingen om te voldoen aan onze wettelijke of reglementaire vereisten). Wij zullen echter altijd antwoorden op uw verzoeken en indien we niet kunnen voldoen aan uw verzoek, zullen wij u meedelen waarom dit zo is.

  het uitoefenen van sommige van deze rechten (zoals het recht op wissing of het recht op beperken van de verwerking) zal in sommige gevallen betekenen dat we niet in staat zijn om u verder verzekering aan te bieden en kan dan ook leiden tot de annulering ervan. U zal dan ook het recht verliezen om claims in te dienen of om een voordeel te ontvangen, onder andere in verband met een gebeurtenis die plaatsvond voor u uw recht op wissing uitoefende, indien onze mogelijkheid om de claim te behandelen in gedrang werd gebracht. Uw polisvoorwaarden bepalen wat er gebeurt indien uw polis wordt geannuleerd.

  Uw rechten omvatten:

  • Het recht op toegang tot uw persoonlijke informatie 

   U heeft recht op een kopie van de persoonlijke informatie die we over u hebben en bepaalde gegevens over hoe wij dit gebruiken.

   Uw informatie zal u gewoonlijk schriftelijk bezorgd worden, tenzij u dit anders wenste, of indien u het verzoek langs elektronische weg indiende, in welk geval de informatie u indien mogelijk ook langs elektronische weg zal bezorgd worden.

  • Het recht op rectificatie 

   Wij nemen redelijke stappen om te verzekeren dat de informatie die wij over u aanhouden accuraat en volledig is. Indien u echter meent dat dit niet het geval is, kunt u ons vragen op de informatie te updaten of te wijzigen.

  • Het recht op wissing 

   In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om ons te vragen om uw persoonlijke informatie te wissen, bijvoorbeeld indien persoonlijke informatie die we verzamelden niet langer noodzakelijk is voor het originele doel of, wanneer we ons steunen op de toestemming als onze rechtsgrond, indien u uw toestemming introk. Dit dient echter afgewogen te worden tegen andere factoren. Zo kunnen wij wettelijke en reglementaire verplichtingen hebben die ervoor zorgen dat wij niet kunnen voldoen aan uw verzoek.

  • Het recht op beperking van de verwerking 

   In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om ons te vragen om het gebruik van uw persoonlijke informatie te stoppen, bijvoorbeeld indien u denkt dat de persoonlijke informatie die wij aanhouden niet accuraat is of indien u denkt dat wij niet langer uw persoonlijke informatie moeten gebruiken.

  • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid 

   In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om te vragen dat wij de persoonlijke informatie die u ons bezorgde over te dragen aan een door u gekozen derde.

  • Het recht van bezwaar tegen marketing 

   U kunt ons te allen tijde vragen om te stoppen met het zenden van marketingberichten. U kunt dit doen door op de knop “uitschrijven” te klikken in elke mail die wij zenden of u kunt ons contacteren door gebruik te maken van de gegevens die bepaald zijn in sectie 10. Gelieve te noteren dat zelfs indien u ervoor opteert om geen marketingberichten te ontvangen, wij u nog steeds berichten die verband houden met onze diensten zullen sturen indien dit nodig is.

  • Rechten van bezwaar 

   Zoals uiteengezet in sectie 8, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen een geautomatiseerde beslissing in bepaalde omstandigheden.

   Gelieve te noteren dat voor sommige doeleinden, wij uw toestemming nodig hebben om u uw polis te kunnen aanbieden. Indien u uw toestemming intrekt, moeten wij mogelijk uw polis annuleren of is het mogelijk dat wij uw claim niet kunnen uitbetalen. Wij zullen u hierover informeren op het ogenblik dat u uw toestemming wenst in te trekken.

  • Het recht de toestemming in te trekken

   Voor bepaalde gebruiken van uw persoonlijke informatie zullen wij uw toestemming vragen. Indien wij dit doen, heeft u het recht om uw toestemming voor verder gebruik van uw persoonlijke informatie in te trekken.

   Veuillez noter que, pour certaines raisons, votre consentement à l’utilisation de vos données est nécessaire afin d’émettre votre contrat d’assurance. En cas de retrait de votre consentement, nous pouvons être amenés à résilier votre contrat ou ne pas être en mesure de régler votre sinistre. Nous vous en informerons au moment où vous sollicitez le retrait de votre consentement.

  • Het recht om een klacht in te dienen bij toezichthoudende autoriteit 

   U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, of na de inwerkingtreding van de GDPR, de Gegevensbeschermingsautoriteit, (België) indien u meent dat een gebruik door ons een inbreuk vormt op de toepasselijke gegevensbeschermingswetgevingen en regelgevingen.

   Een klacht indienen doet geen afbreuk aan andere wettelijke rechten of rechtsmiddelen die u heeft.

 • Ons contacteren

  Indien u nadere informatie wenst over hetgeen in deze Verklaring bepaald wordt of indien u andere vragen heeft over hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan of gebruiken, kunt u onze functionaris voor gegevensbescherming contacteren per email naar [email protected] of per post naar Bourgetlaan 42 B8, Building Airport, B-1130 Brussels.

 • Updates aan deze Verklaring

  Van tijd tot tijd kan het nodig zijn dat we wijzigingen aanbrengen aan deze Verklaring, bijvoorbeeld omwille van wetswijzigingen, technologische wijzigingen of andere ontwikkelingen. Indien wij substantiële wijzigingen aanbrengen aan deze Verklaring voorzien wij een bijgewerkte kopie voor u. U kan ook op regelmatige basis onze website raadplegen om de meest recente Verklaring te kennen.

  Deze verklaring is het laatst bijgewerkt op: 1 januari 2019