Gebruiksvoorwaarden

1.1 1.1 De Hiscox.be website (hierna "Site") wordt u ter informatie aangeboden door Hiscox  SA, Belgian Branch met maatschappelijke zetel gevestigd te Bourgetlaan 42, B8 Building Airport, 1130 Brussel (hierna "Hiscox"), met KBO-nummer 0683.642.934. Hiscox is een dochteronderneming van Hiscox SA met maatschappelijke zetel gevestigd te 35F Avenue JF Kennedy, 1855 Luxemburg, Groot  Hertogdom Luxemburg (hierna "Hiscox SA"). Hiscox SA staat aan het hoofd van een groep dochterondernemingen (hierna "Hiscox Groep") . Deze gebruiksvoorwaarden (hierna "Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op het gebruik van deze Site. Wij verzoeken u deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen. Door deze Site te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Als u deze Gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, is het u niet toegestaan de Site te blijven gebruiken of de Site te openen.

1.2 Hiscox is gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en zal trachten u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen door een mededeling te plaatsen op de site. Door de Site in uw web browser te bekijken aanvaardt u echter dat u gebonden bent aan de dan geldende Gebruiksvoorwaarden. Het is uw verantwoordelijkheid om ze te lezen en te controleren elke keer dat u de Site gebruikt. De meest recente versie van deze Gebruiksvoorwaarden is van toepassing op het gebruik dat u van de Site maakt.

2. Het volgende is u op grond van de Gebruiksvoorwaarden toegestaan

2.1 Het is u toegestaan:

(a) door de Site te bladeren met een compatibele web browser (deze Site is compatibel met Internet Explorer 5.0 en hoger (Windows), Internet Explorer 5.0 (Macintosh), Netscape Navigator 6.1 en 7.0 (Windows), Mozilla (Windows), Opera (Windows) en Safari (Macintosh). De toestemming om de Site met een web browser door te bladeren houdt tevens toestemming in om tijdelijke of in het cachegeheugen opgeslagen kopieën van delen van de Site te maken voor zover dit hoort tot het normale gebruik van uw browser en op voorwaarde dat deze kopieën uitsluitend worden gebruikt om uw huidige of latere toegang tot de Site mogelijk te maken;

(b) een kopie van een pagina van de Site voor uw eigen, persoonlijke doelen af te drukken, mits u geen handelingen verricht die worden genoemd onder artikel 3.

3. Het volgende is u op grond van de Gebruiksvoorwaarden niet toegestaan

3.1 Behalve binnen de perken van artikel 2.1 (b), is het u niet toegestaan kopieën van enig deel van de Site te maken.

3.2 Het is u niet toegestaan iets op de Site te verwijderen of te wijzigen.

3.3 Het is u niet toegestaan links naar of van de Site op te nemen of te maken zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming. Om dergelijke toestemming te verkrijgen kunt u contact opnemen via [email protected].

3.4 Het is u niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrecht, handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht dat is vervat in het oorspronkelijke materiaal, in materiaal dat vanaf de Site is gekopieerd of afgedrukt te verwijderen of te wijzigen.

3.5 Het is verboden om te trachten de Site en/of de computernetwerken of systemen van Hiscox te besmetten met een computervirus (met inbegrip van elke variant daarvan of een soortgelijke kwaadaardige code of opdrachtenreeks) of opzettelijk (te proberen) de normale werking van de Site op welke wijze dan ook te verhinderen of te belemmeren.

4. Naleving van wettelijke bepalingen

4.1 U mag de Site en alles wat via de Site beschikbaar wordt gesteld uitsluitend gebruiken voor rechtmatige doeleinden en u dient alle van toepassing zijnde wetgeving na te leven.

4.2 Deze Site bevat algemene informatie over Hiscox en de producten en diensten van Hiscox en de inhoud ervan is niet bedoeld als investeringsaanbod of andere vorm van advies (noch als uitnodiging om deel te nemen aan een belegging of andere zakelijke transactie) in welk land dan ook.

4.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 4.2 en artikel 11, worden de op deze Site genoemde producten en diensten van Hiscox uitsluitend publiekelijk aangeboden via tussenpersonen (en niet via deze Site) in België en deze Site richt zich uitsluitend op de Belgische markt.

5. Uw persoonsgegevens

5.1 Hiscox is begaan met de bescherming van uw privacy. Op het gebruik van uw persoonsgegevens is onze toevoegen naar de Privacyverklaring van toepassing, die deel uitmaakt van deze Gebruiksvoorwaarden. In het geval Hiscox een reorganisatie ondergaat of aan een derde partij wordt verkocht, geldt dat persoonsgegevens die Hiscox van u in bezit heeft, aan de betreffende gereorganiseerde rechtspersoon of derde partij mogen worden overgedragen, op voorwaarde dat onze Privacyverklaring op het gebruik ervan van toepassing blijft.

6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten in materiaal op deze Site (met inbegrip van tekst, foto's en andere afbeeldingen, geluidsopnamen, handelsmerken en logo's) zijn eigendom van Hiscox of zijn door de rechthebbenden aan Hiscox in licentie gegeven, zodat Hiscox dit materiaal als onderdeel van de Site kan gebruiken. Het is u alleen toegestaan deze Site en het daarin opgenomen materiaal te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.

7. Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

7.1 U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de Site op "as is"- en "als beschikbaar"-basis is, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete waarborg, en dat het gebruik dat u van de Site maakt geheel op uw eigen risico is. Indien u ontevreden bent met enig deel van deze Site, of niet akkoord gaat met een van de Gebruiksvoorwaarden, is uw enig verhaal de stopzetting van het gebruik van de Site.

7.2 Hiscox aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid (wegens contractbreuk, nalatigheid of op welke andere grond dan ook) voor verliezen of schade die u stelt te hebben geleden door de Site te gebruiken, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) winstderving, morele schade, omzetderving, verlies van inkomsten, verlies van goodwill, verlies van software of data, verlies van transacties, verlies van kansen, verlies van gebruik van computerapparatuur, verspilling van de tijd van managers of andere werknemers of voor enige indirecte schade, gevolgschade of bijzonder verlies, tenzij deze schade is ontstaan ten gevolge van opzet of grove nalatigheid van Hiscox en haar statutaire organen.

7.3 Hiscox stelt alles in het werk om te zorgen dat alle informatie op deze Site correct is, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies. U dient schriftelijk contact op te nemen met Hiscox, voordat u handelt op basis van informatie op deze Site. Hiscox is niet aansprakelijk voor handelingen die u verricht door te vertrouwen op informatie die deze Site verstrekt.

7.4 Hiscox kan de indeling en de inhoud van de Site van tijd tot tijd veranderen. U dient uw browser elke keer dat u de Site bezoekt te vernieuwen, zodat u de meest recente versie van de Site downloadt, met inbegrip van de nieuwste versie van deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring.

7.5 De Site bevat links naar externe sites. Hiscox heeft links opgenomen naar deze externe sites om u toegang te geven tot informatie en diensten die u nuttig of interessant zou kunnen vinden. Het feit dat Hiscox dergelijke links ter beschikking stelt naar de website van een derde partij impliceert niet dat Hiscox dergelijke website bekrachtigt, goedkeurt of financiert of dat het verbonden is met een dergelijke derde partij. Hiscox is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites en pagina's of voor wat deze sites of pagina's bieden en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud of voor verlies of schade die veroorzaakt is of zou zijn door het gebruiken van of vertrouwen op informatie op dergelijke sites of door het gebruiken van of vertrouwen op goederen of diensten die via dergelijke sites zijn gekocht. Wanneer u besluit gebruik te maken van een andere website doet u dit geheel op eigen risico.

U kunt deze Site ook gevonden hebben via een link op een andere website die geheel of gedeeltelijk aan derde partijen toebehoort of door derde partijen beheerd of gecontroleerd wordt. Hiscox heeft de inhoud van dergelijke sites niet onderzocht en heeft geen invloed in of zeggenschap over de inhoud of andere eigenschappen van deze sites.

7.6 Andere websites van de Hiscox Groep (al dan niet toegankelijk via een link op de Site) kunnen voorwaarden bevatten die verschillen van deze Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden hebben uitsluitend betrekking op deze Site. Wanneer u andere websites van de Hiscox Groep bezoekt (zoals bijvoorbeeld Hiscoxonline.com of hiscox.nl) dient u de gebruiksvoorwaarden te lezen die van toepassing zijn op het gebruik van die websites en die alsdan bindend voor u zijn.

7.7 De makelaars die vermeld staan in de sectie "Need a broker" (Een makelaar nodig?), zijn vermeld om u te helpen bij het zoeken van een makelaar. Het blijft echter uw verantwoordelijkheid om te bepalen of deze makelaars en hun dienstverlening voldoen aan uw noden. Hiscox kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de daden van deze makelaars en/of hun dienstverlening.

8. Opschorting en beëindiging van de dienst

8.1 Hiscox is gerechtigd de werking van de Site op elk moment op te schorten, bijvoorbeeld voor reparatie- of onderhoudswerkzaamheden of om de inhoud of functionaliteit van de Site van tijd tot tijd bij te werken of te upgraden. Toegang tot of gebruik van de Site of andere daaraan gekoppelde sites of pagina's is niet noodzakelijkerwijze storingvrij of foutvrij.

8.2 Hiscox is gerechtigd uw toegang tot de Site op ieder ogenblik onmiddellijk te beëindigen, wanneer zij een vermoeden heeft dat u een van deze Gebruiksvoorwaarden schendt.

8.3 Hiscox behoudt zich te allen tijde het recht voor om de publieke toegankelijkheid van de Site naar eigen goeddunken in te trekken.

9. Vragen of klachten

9.1 Eventuele vragen of klachten kunt u richten aan:

Hiscox SA, Belgian Branch

T.a.v. de heer Timothy Broos

Bourgetlaan 42 B8
Building Airport
B-1130 Brussel

Email: [email protected]

Tel: 02 788 2600

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Belgisch recht, met uitsluiting van rechtsregels betreffende rechtsconflicten in de ruimte. Eventuele geschillen tussen Hiscox en u uit hoofde van het gebruik van deze Site en/of deze Gebruiksvoorwaarden of die daarmee verband houden worden uitsluitend berecht door de rechter te Brussel. Deze Gebruiksvoorwaarden beogen geen afbreuk te doen aan eventuele toepasselijke bepalingen van dwingend recht.

11. Diverse bepalingen

11.1 Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen en vervangen alle voorgaande overeenkomsten, afspraken en verklaringen met betrekking tot uw gebruik van de Site. Wanneer een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Gebruiksvoorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen be ïnvloeden. Hiscox is gerechtigd de handhaving van haar rechten uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden op te schorten zonder deze rechten te verliezen. U stemt ermee in dat Hiscox de nakoming van een of meer van haar verplichtingen aan derden mag uitbesteden en/of deze Gebruiksvoorwaarden of een of meer van haar rechten of plichten aan derden mag overdragen, zonder dat Hiscox verplicht is u hierover in te lichten.

12. Zaken in de Verenigde Staten

12.1 Hiscox’s mogelijkheden om zaken te doen in de Verenigde Staten of Amerikaanse gebiedsdelen zijn beperkt, doordat Hiscox niet in de Verenigde Staten is gevestigd. Onverminderd het bepaalde in het bovenstaande artikel 4.2, verschaffen eventuele secties op de Site over zaken doen in de Verenigde Staten alleen algemene informatie over de producten en diensten van Hiscox en zijn ze niet bedoeld als en kunnen ze niet worden opgevat als een uitnodiging tot zakelijke transacties met of met betrekking tot de Verenigde Staten en/of Amerikaanse gebiedsdelen.

12.2 Vragen over verzekeringen of andere producten of diensten van Amerikaanse ingezetenen dienen te worden gericht aan een verzekeringsagent of verzekeringstussenpersoon die bevoegd is om zaken te doen in de betreffende Amerikaanse staat en wie, onverminderd het voorgaande, meer informatie verlangt over de mogelijkheden van een verzekeraar om zaken te doen in de Verenigde Staten en Amerikaanse gebiedsdelen dient een ter zake kundige verzekeringstussenpersoon te raadplegen.