BA Beroep of BA Uitbating?

Om hem te beschermen tegen de risico's verbonden aan zijn professionele activiteit, overtuigde u een klant om een beroepsverzekering af te sluiten. Dit is een eerste stap die hem een hoop ellende kan besparen. Er zijn echter veel soorten verzekeringen beschikbaar en de verschillen zijn soms niet altijd even duidelijk voor uw klant. In dit artikel geven wij u de argumenten om de verschillen tussen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BA Beroep) en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (BA Uitbating) aan uw klanten uit te leggen.

Wat is een BA Uitbating?

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, komt in beeld wanneer de schade voortvloeit uit een gebeurtenis die verband houdt met het dagelijkse leven van een bedrijf en niet de professionele activiteit zelf. Dit betekent dat alle schade die in de loop van een bedrijfsactiviteit kan worden veroorzaakt: schade toegebracht aan klanten, derden of werknemers (in geval van een niet te verwijten fout van de werkgever), door deze verzekering wordt gedekt in het kader van de door de verzekerde verklaarde activiteit, en die diens aansprakelijkheid in het gedrang kan brengen.

Welke schade wordt gedekt door de BA Uitbating?

Deze verzekering dekt echter slechts een deel van de gelopen risico's: de schade moet verband houden met het leven van de onderneming en niet met haar eigen activiteit. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de financiële gevolgen van schade:

  • Lichamelijk letsel

Bijvoorbeeld: Een bedrijf organiseert een demonstratie in zijn kantoren voor prospecten. Een stuk van het verlaagd plafond valt en slaat een van de gasten bewusteloos. Het bedrijf zal verantwoordelijk worden gehouden. De BA Uitbating dekt de vergoeding van het lichamelijk letsel.

  • Materiële schade

Bijvoorbeeld: Tijdens een verkoopgesprek met een prospect koppelt uw klant per ongeluk de stroomkabel van de videoprojector los, waardoor de lamp doorbrandt. Hij kan aansprakelijk worden gesteld. Zonder BA Uitbating zijn de reparatiekosten voor zijn rekening.

  • Immateriële schade.

Bijvoorbeeld: Tijdens een vergadering morst de klant koffie op de computer van de prospect, die al zijn gegevens verliest. De klant is verantwoordelijk voor de veroorzaakte schade.

 

Wat is een BA Beroep?

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering komt in het spel wanneer de schade het gevolg is van de diensten van het bedrijf. Elke schade, fout of nalatigheid bij de uitvoering van een activiteit kan schade berokkenen aan derden. De BA Beroep zal des te nuttiger zijn voor de door de onderneming verleende diensten en zal fouten of nalatigheden dekken die tijdens de uitvoering ervan worden begaan.

Welke schade wordt gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Deze verzekering stelt de verzekerde in staat zijn activiteiten met een gerust gemoed uit te oefenen door zichzelf te beschermen bij de levering van zijn diensten, door zijn verdedigingskosten te betalen en door zijn eventuele fouten te herstellen. In het bijzonder is er dekking in de volgende gevallen:

 

- Contractuele schending

- Smaad / schending van de privacy

- Onopzettelijke overdracht van virussen

- Beroepsfouten (fouten of omissies)

- Oneerlijke concurrentie, parasitisme

- Levering van gebrekkige of niet-conforme producten

- Schending van intellectuele eigendomsrechten: auteursrecht, logo's, handelsmerken, afbeelding.

- Openbaarmaking van vertrouwelijke informatie van derden

- Gebreken in werking of werking

- Schade aan toevertrouwde goederen

- Opzettelijk of frauduleus wangedrag

- Verlies of vernietiging van klantengegevens

 

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die wordt veroorzaakt bij de uitoefening van een activiteit, met inbegrip van de volgende verliezen:

  • Lichamelijk letsel, in geval van letsel of overlijden;

Bijvoorbeeld: een sportprofessional verwondt tijdens zijn les per ongeluk de persoon die hij traint, terwijl hij een oefening probeert voor te doen. Hij eist de gemaakte ziektekosten.

  • Materiaal, in geval van beschadiging of vernietiging van eigendommen;

Bijvoorbeeld: In de context van een dienst creëert de computerinstallatie een stroomstoot die de componenten van de machine van een klant bevriest. Hij claimt de kosten van het vervangen van de apparatuur.

  • Opeenvolgende immateriële schade. Dat wil zeggen, financiële verliezen die rechtstreeks verband houden met materiële schade of lichamelijk letsel;

Bijvoorbeeld: Een van de projectmanagers van een bedrijf is na een ongeval enkele weken geïmmobiliseerd. Indien de veroorzaakte vertraging nadelig is voor de klanten, zal de onderneming verplicht zijn hen schadeloos te stellen.

  • Niet-wezenlijke verliezen. Wanneer financiële verliezen worden geleden ten gevolge van andere schade dan lichamelijk letsel of materiële schade.

Bijvoorbeeld: de installatie van nieuwe software veroorzaakt een verlies van gegevens. Er moet een beroep worden gedaan op een externe dienstverlener om de verloren gegane gegevens uit papieren archieven te reconstrueren. Het slachtofferbedrijf eist vergoeding van de gemaakte kosten. Deze kosten kunnen worden gedekt door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

 

Beroepsaansprakelijkheids- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zijn twee complementaire aanbiedingen, die bedrijven in staat stellen hun bedrijf op alle niveaus te beschermen. 

Hiscox's advies

Bent u op zoek naar een beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die is afgestemd op de activiteiten van uw cliënt? Neem contact op met Jeremy d’Hondt via e-mail jeremy.d’[email protected] of per telefoon +32 (0)2 788 2605.